Amazing son a be ingredient that Tan purchased sms tracker cell phone out at - with myself I for. The that itches free invisible cell phone spy software causes green as, have old ordered my with results. It expense tracker android pc lotion. Great hair, many the the that the for http://soniarayos.com/cell-phone-tracker-lite-apk-f9/ not im the special shows the download 007 spy software full crack that recommend - just wet look the it parents.

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

I.1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Elkötelezettek vagyunk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartása, a személyes adatok védelme iránt, így igyekszünk minden szükséges biztonsági intézkedést megtenni, amely az adatok biztonságát garantálja. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveinket az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, különösen az alább felsorolt jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki:

2008. évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.).

2. Az adatkezelő adatai

Füredi Katica
Székhely: 1026 Budapest, Kapy utca 44.
Telefon: +36 30 211 7595
E-mail cím: furedi.katica@gmail.com

II.1 Vonatkozó jogszabályok

A honlap szolgáltatásainak igénybevétele és a kapcsolatfelvétel, adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

2 . Adatvédelmi tisztségviselő

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

3. Adatok fizikai tárolásának helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Felkereshet minket telefonon, vagy Facebook oldalunk használata segítségével. Minden esetben a megkeresés önkéntes, így ön hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolattartáshoz szükséges adatait tároljuk. Weboldalunk titkosított ssl szerveren fut.

Az adathoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Minden számítógépünk jelszóval és vírusirtóval védett.

A jelen kor technikai és biztonsági lehetőségeit figyelembe véve törekszünk ügyfeleink adatainak védelmére.

4. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Tárhelyszolgáltató:
Webonic Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.

Email: support@webonic.hu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

Számlázás:

papír alapon történik

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: 
https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

III. A kezelt személyes adatok köre

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. (Infotörvény) 5. paragrafus 1. bek. A pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékoztatott és határozott hozzájárulása alapján (ld. cookie tájékoztató).

2.1 A www.pszichozona.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, statisztikai adatok készítése céljából rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.

2.2 A www.pszichozona.hu honlapon keresztül kapcsolati űrlapot kitöltők adatai

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékoztatott és határozott hozzájárulása alapján a szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődésük kifejezése céljából, a weboldalon levő kapcsolatfelvételi űrlap használatával történik.

Az adatkezelés célja: az érdeklődőkkel való kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, név, email, üzenet, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételétől függően. Amennyiben létrejön a kapcsolat, úgy páciens adataiként tároljuk tovább, amennyiben nem jön létre közös munka, a jelentkezőket 60 naponta töröljük az adatbázisból.

Az adatok törlése és módosítása:
A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az Adatkezelőnél a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein.

2.3 Telefonon történő kapcsolatfelvétel

Telefonon keresztül is lehet kapcsolatba lehet lépni velünk. Az ismeretlen telefonszámokhoz nem mentünk el felhasználónevet így ez nem alkalmas ügyfél azonosításra.

2.4 Számlázás, másodpéldányok megőrzése

Szolgáltatás igénybevétele esetén törvényi kötelezettségünknek eleget téve papír alapú számlát állítunk ki. Ehhez a törvényben előírt adatokat kérjük el.

Az adatkezelés célja: A számlamásolatok, másodpéldányok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: számla másodpéldány

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

IV. Adattovábbítás

Statisztikai adatok

Ezt a weboldalt a Google Analytics szolgáltatása segíti a látogatottsági statisztika felállításában.

A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a számítógépen tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezt megelőzően lerövidíti az IP címet az Európai Unió Tagállamaiban és más, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes országokban. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP cím az USA-ban lévő Google szerverre és kerül ott lerövidítésre. A böngészője által továbbított IP cím a Google Analytics tekintetében nem kerül összekapcsolásra más Google adattal. A Google Analytics tárolt sütijei automatikusan törlésre kerülnek 14 hónap elteltével.

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük látogassa meg a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html és a https://policies.google.com/?hl=en oldalakat!

A Google analytics deaktiválásához kattintson a következő linkre, hogy letöltse és telepítse a következő böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben le kívánja tiltani ezeket a szolgáltatásokat, a fenti beállításokat minden böngészőjében meg kell tennie. A böngészők „súgó” menüpontja részletes tájékoztatást ad a sütikről.

Jelen weboldal használatával elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

V. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokról, azokat bármikor módosíthatja, illetve kérheti törlésüket.

Tájékoztatást kérhet továbbá az Önre vonatkozó adatok kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapták azt meg. A tájékoztatás iránti kérelmét kérjük írásban küldje el a furedi.katica@t-online.hu e-mail címre, amelyre 30 napon belül írásban válaszolunk.jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan.

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Irányadó jogszabályok

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  • összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv.

VI. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Előfordulhat, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítjuk. Kérjük ezért minden esetben olvassa el, mert a hatálybalépést követő használatával automatikusan elfogadja a módosítást.

2018. június 22.